BIM

LOTUS ASEAN

BIM là một mô hình thông tin thông minh dựa trên tiến độ, thiết kế kỹ thuật và quản lý vận hành công trình. BIM đã được chứng minh đạt được hiệu quả tối đa trong quản lý dự án xây dựng và do vậy quản lý BIM sẽ giúp tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do đó, BIM là một phần không thể thiếu trong tầm nhìn chiến lược đối với các thị trường tiềm năng.

  • Hồ sơ kĩ thuật số
  • Chi phí & bốc tách khối lượng
  • Kiểm soát xung đột trong thiết kế công trình
  • Kĩ thuật giá trị
  • Lấp dựng 
  • Quản lí vận hành
  • Tư vấn BIM